Scheldemonden

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

De (Nederlandse) registerloodsen die werkzaam zijn in de regio Scheldemonden zijn op grond van artikel 10 van de Loodsenwet
(beroepsmatig) verenigd in de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden (hierna: RLc Scheldemonden) en werken nauw samen met hun collega’s van de Vlaamse loodsdienst (DAB Loodswezen). Zij verzorgen gezamenlijk het loodsen van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens gelegen aan de Schelde. De verdeling, zoals neergelegd in het Scheldereglement, bedraagt: 72,5% voor
Vlaamse loodsen en 27,5% voor Nederlandse loodsen.

Daarnaast verzorgen uitsluitend (Nederlandse) registerloodsen het loodsen van zeeschepen van en naar de Nederlandse havens,
bijvoorbeeld de havens die gelegen zijn langs het Nederlandse gedeelte van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de havens in Vlissingen-Oost.


Code Goed Bestuur

De ledenvergadering van de RLc Scheldemonden heeft in haar vergadering van 14 februari 2018 ingestemd met de vaststelling van de Code Goed Bestuur Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden. De model-Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners 2015 van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) heeft bij de opstelling ervan centraal gestaan. Het bijbehorende ‘Actieprogramma 2018’ is momenteel in uitvoering. Enkele punten uit dit actieprogramma (de actiepunten 2.1, 6.3 en 7) worden momenteel enigszins
getemporiseerd in verband met de implementatie van het ‘Gemeenschappelijk Normenkader financieel beheer, verantwoording en intern toezicht’ van het Ministerie van Financiën/Infrastructuur en Waterstaat en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor het Nederlands Loodswezen (waarvan de RLc Scheldemonden onderdeel uitmaakt). De Code Goed Bestuur en het genoemde normenkader kennen
enige overlap en deze trachten wij op deze wijze te vermijden.

Beleidsplan RLc-bestuur 2019-2022

Op 20 mei 2019 heeft het RLc-bestuur – na consultatie in april 2019 van een ontwerp-beleidsplan in de RLc-ledenvergadering –
haar Beleidsplan 2019-2022 vastgesteld.

Doel van dit beleidsplan is als richtsnoer te dienen voor het te voeren beleid voor de genoemde periode. Op basis van het beleidsplan zal het RLc-bestuur zo nodig met separate uitwerkingsvoorstellen komen richting de RLc-ledenvergadering. Daarnaast zal dit plan bij de
dagelijkse invulling van haar taken dienen als leidraad voor het te voeren beleid.

Samenstelling RLc-bestuur regio Scheldemonden, zittingsduur, vaste onkostenvergoeding en bestuurlijke nevenfuncties

Naam Functie RLc-bestuur
Verkozen per *
Rooster van aftreden
Vaste onkosten-vergoeding per maand
Bestuurlijke nevenfunctie(s) (extern)
G.B.P. (Georg) Jaburg
Voorzitter 19 april 2018
mei 2022
€ 500,-
-
B.F.R. (Bastiaan) Bijvank
Secretaris
(vice-voorzitter)
2 juni 2016
juni 2020
€ 500,-
-
P.P. (Paul) de Bruijn
Bestuurslid (plv.)
6 juni 2018
mei 2022
€ 100,-
-
D. (Dennis) de Boer
Coördinator
opleiding en training
3 november 2016
november 2020
€ 100,-
-
A. (Alexander) van Mossevelde
Bestuurslid
(kanaaldienst)
25 november 2015
november 2019
€ 100,-
-
D.J. (Daniel) Netsere
Bestuurslid (plv.)
8 juni 2017
mei 2021
€ 100,-
-
A. (Arie) Palmers
Bestuurslid
3 november 2016
november 2020
€ 100,-
Lid MR Montessorischool Bergen op Zoom
E. (Edwin) Schoon
Bestuurslid
15 februari 2017 (2)
januari 2021
€ 100,-
-

* de toevoeging (2) achter een datum waarop een bestuurslid is verkozen duidt op de aanvang van een tweede bestuurstermijn (van vier jaren).


Vaste adviseurs van het RLc-bestuur zijn:

  • A. (Bram) Jobse, stafmedewerker Beleid en Juridische Zaken regio Scheldemonden
  • H.F. (Ferry) de Vos, Regiocontroller regio Scheldemonden
Kascontrolecommissie RLc-Scheldemonden
De RLc Scheldemonden kent een kascontrolecommissie die wordt gekozen door en uit de leden van de RLc Scheldemonden.

Deze commissie controleert jaarlijks de in- en uitgaven van de RLc Scheldemonden. De werkzaamheden worden verricht losstaand van en in aanvulling op de reguliere jaarlijkse controle door de accountant.

Naam Verkozen per
Rooster van aftreden
T. (Tom) Weterings
20 april 2017
April 2020
G. (Govert) van Hoek
19 april 2018
April 2021
F.W. (Frans) Akkerman
18 april 2019
April 2022