Scheldemonden

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

De (Nederlandse) registerloodsen die werkzaam zijn in de regio Scheldemonden zijn op grond van artikel 10 van de Loodsenwet
(beroepsmatig) verenigd in de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden (hierna: RLc Scheldemonden) en werken nauw samen met hun collega’s van de Vlaamse loodsdienst (DAB Loodswezen). Zij verzorgen gezamenlijk het loodsen van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens gelegen aan de Schelde. De verdeling, zoals neergelegd in het Scheldereglement, bedraagt: 72,5% voor
Vlaamse loodsen en 27,5% voor Nederlandse loodsen.

Daarnaast verzorgen uitsluitend (Nederlandse) registerloodsen het loodsen van zeeschepen van en naar de Nederlandse havens,
bijvoorbeeld de havens die gelegen zijn langs het Nederlandse gedeelte van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de havens in Vlissingen-Oost.


Code Goed Bestuur

De ledenvergadering van de RLc Scheldemonden heeft in haar vergadering van 14 februari 2018 ingestemd met de vaststelling van de Code Goed Bestuur Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden. De model-Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners 2015 van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) heeft bij de opstelling ervan centraal gestaan: enkele actiepunten die daarin genoemd worden zijn nog in uitvoering. Een eerste update van de Code Goed Bestuur Loodsencorporatie Scheldemonden is vastgesteld door de ledenvergadering van de RLc Scheldemonden op 3 februari 2021. Een tweede update van de Code Goed Bestuur Loodsencorporatie Scheldemonden is vastgesteld door de ledenvergadering van de RLc Scheldemonden op 9 september 2021. 

Beleidsplan RLc-bestuur 2019-2022

Op 17 mei 2021 heeft het RLc-bestuur een update van het beleidsplan 2019-2022 vastgesteld, na consultatie in de RLc-ledenvergadering van april 2021.

Doel van dit beleidsplan is als richtsnoer te dienen voor het te voeren beleid voor de genoemde periode. Op basis van het beleidsplan zal het RLc-bestuur zo nodig met separate uitwerkingsvoorstellen komen richting de RLc-ledenvergadering. Daarnaast zal dit plan bij de
dagelijkse invulling van haar taken dienen als leidraad voor het te voeren beleid.

Samenstelling RLc-bestuur regio Scheldemonden, zittingsduur, vaste onkostenvergoeding en bestuurlijke nevenfuncties

Naam Functie RLc-bestuur
Verkozen per *
Rooster van aftreden
Vaste onkosten-vergoeding per maand
Bestuurlijke nevenfunctie(s) (extern)
G.B.P. (Georg) Jaburg
Voorzitter 19 april 2018
april 2022
€ 500,-
Lid bestuur Stichting Maritieme Activiteiten De Ruyter (MAR) 
B.F.R. (Bastiaan) Bijvank
Secretaris
(vice-voorzitter)
2 juni 2020 (2)
juni 2024
€ 500,-
-
P.P. (Paul) de Bruijn
Bestuurslid (plv.)
6 juni 2018
juni 2022
€ 100,-
-
D. (Dennis) de Boer
Coördinator
opleiding en training
2 december 2020 (2)
december 2024
€ 100,-
-
A. (Alexander) van Mossevelde
Bestuurslid
(kanaaldienst)
4 december 2019 (2)
december 2023
€ 100,-
-
D.J. (Daniel) Netsere
Bestuurslid (plv.)
9 september 2021 (2)
september 2025
€ 100,-
-
A. (Arie) Palmers
Bestuurslid
2 december 2020 (2)
december 2024
€ 100,-
-
J.G. (Jasper) Reymer
Bestuurslid
3 februari 2021
februari 2025
€ 100,-
-

* de toevoeging (2) achter een datum waarop een bestuurslid is verkozen duidt op de aanvang van een tweede bestuurstermijn (van vier jaren).


Vaste adviseurs van het RLc-bestuur zijn:

  • A. (Bram) Jobse, stafmedewerker Beleid en Juridische Zaken regio Scheldemonden
  • H.F. (Ferry) de Vos, Regiocontroller regio Scheldemonden
Kascontrolecommissie RLc-Scheldemonden
De RLc Scheldemonden kent een kascontrolecommissie die wordt gekozen door en uit de leden van de RLc Scheldemonden.

Deze commissie controleert jaarlijks de in- en uitgaven van de RLc Scheldemonden. De werkzaamheden worden verricht losstaand van en in aanvulling op de reguliere jaarlijkse controle door de accountant.

Naam Verkozen per
Rooster van aftreden
F.W. (Frans) Akkerman
18 april 2019
april 2022
E.P.R. (Eugene) Heugen
21 april 2021
april 2024
N.G. (Nico) Schroevers 
30 april 2021
april 2024