Scheldemonden

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

De (Nederlandse) registerloodsen die werkzaam zijn in de regio Scheldemonden zijn op grond van artikel 10 van de Loodsenwet
(beroepsmatig) verenigd in de Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden (hierna: RLc Scheldemonden) en werken nauw samen met hun collega’s van de Vlaamse loodsdienst (DAB Loodswezen). Zij verzorgen gezamenlijk het loodsen van het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens gelegen aan de Schelde. De verdeling, zoals neergelegd in het Scheldereglement, bedraagt: 72,5% voor
Vlaamse loodsen en 27,5% voor Nederlandse loodsen.

Daarnaast verzorgen uitsluitend (Nederlandse) registerloodsen het loodsen van zeeschepen van en naar de Nederlandse havens,
bijvoorbeeld de havens die gelegen zijn langs het Nederlandse gedeelte van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de havens in Vlissingen-Oost.


Code Goed Bestuur

De ledenvergadering van de RLc Scheldemonden heeft in haar vergadering van 14 februari 2018 ingestemd met de vaststelling van de Code Goed Bestuur Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden. De model-Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners 2015 van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) heeft bij de opstelling ervan centraal gestaan: enkele actiepunten die daarin genoemd worden zijn nog in uitvoering. 
Inmiddels is een derde update van de Code Goed Bestuur Loodsencorporatie Scheldemonden vastgesteld door de ledenvergadering van de RLc Scheldemonden op 14 december 2023.

Beleidsplan RLc-bestuur 2023-2026

Op 9 januari heeft het RLc-bestuur het beleidsplan voor 2023-2026 vastgesteld, na consultatie in de RLc-ledenvergadering van december 2022. Doel van dit beleidsplan is als richtsnoer te dienen voor het te voeren beleid voor de genoemde periode. Op basis van het beleidsplan zal het RLc-bestuur zo nodig met separate uitwerkingsvoorstellen komen richting de RLc-ledenvergadering. Daarnaast zal dit plan bij de dagelijkse invulling van haar taken dienen als leidraad voor het te voeren beleid.


Samenstelling RLc-bestuur regio Scheldemonden, zittingsduur, vaste onkostenvergoeding en bestuurlijke nevenfuncties

Naam Functie RLc-bestuur
Verkozen op *
Rooster van aftreden
Vaste onkosten-vergoeding per maand
Bestuurlijke nevenfunctie(s) (extern)
G.B.P. (Georg) Jaburg
Voorzitter 26 april 2022 (2)

april 2026
€ 500,-
  • Lid bestuur Stichting Maritieme Activiteiten De Ruyter (MAR) 
  • Lid Raad van Toezicht MuZEEum

G.C. (Gerlof) Bosker
Secretaris
(vice-voorzitter)
5 juni 2024 
juni 2028
€ 500,-
-
P.P. (Paul) de Bruijn
Bestuurslid (plv.)
1 juni 2022 (2)
juni 2026
€ 100,-
-
D. (Dennis) de Boer
Coördinator
opleiding en training
2 december 2020 (2)
december 2024
€ 500,-
A.C.M. (Corné) van Ginneken
Bestuurslid
(kanaaldienst)
14 december 2023
maart 2027
€ 100,-
  • Lid examencommissie Hogeschool Zeeland, domein Technology, Water & Environment
D.J. (Daniel) Netsere
Bestuurslid (plv.)
9 september 2021 (2)
september 2025
€ 100,-
-
A.A. (Arie) Palmers
Bestuurslid
2 december 2020 (2)
december 2024
€ 100,-
  • CHIRP/MARS ambassador
J.G. (Jasper) Reymer
Bestuurslid
3 februari 2021
februari 2025
€ 100,-
-

* de toevoeging (2) achter een datum waarop een bestuurslid is verkozen duidt op de aanvang van een tweede bestuurstermijn (van vier jaren).


Vaste adviseurs van het RLc-bestuur zijn:

  • A. (Bram) Jobse, stafmedewerker Beleid en Juridische Zaken regio Scheldemonden
  • H.F. (Ferry) de Vos, Regiocontroller regio Scheldemonden
Kascontrolecommissie RLc-Scheldemonden
De RLc Scheldemonden kent een kascontrolecommissie die wordt gekozen door en uit de leden van de RLc Scheldemonden.

Deze commissie controleert jaarlijks de in- en uitgaven van de RLc Scheldemonden. De werkzaamheden worden verricht losstaand van en in aanvulling op de reguliere jaarlijkse controle door de accountant.

Naam Verkozen per
Rooster van aftreden
N.G. (Nico) Schroevers 30 april 2021 april 2024
R. (Robbert) Groeneveld 16 mei 2022 mei 2025
S.J. (Sam) Gerssen 26 april 2023 april 2026